Cytat:
"W obecnym układzie jednym z naczelnych nakazów polskiej racji stanu jest polityka wspierania wszelkimi pokojowymi środkami niepodległości Ukrainy i Białorusi. Musi to być polityka obliczona na długą metę, a więc wymagająca cierpliwości i wyrozumiałości. Nie może opierać się na zasadzie wzajemności, w interesie polskiej racji stanu leży, by polityka wschodnia była kontynuowana bez względu na chwilowe przeszkody i trudności ze strony partnerów na wschodzie."
Jan Nowak-Jeziorański
Rzeczpospolita atlantycka. Czym jest polska racja stanu?, w: Polska Polityka Wschodnia, Wrocław 2005