Ochrona wartości europejskich

Naszym zadaniem jest wzmacnianie i budowanie demokracji europejskiej poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom dla wartości Unii Europejskiej oraz łagodzenie istniejących podziałów.

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego rozpoczęło realizację nowego projektu we współpracy z Komisją Europejską w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), którego celem jest zapewnienie powiązania między badaniami naukowymi a kształtowaniem polityki na poziomie europejskim. Chcemy pomóc w nawiązywaniu interakcji między środowiskami akademickimi i decydenckimi.

Szczegółowe cele projektu obejmują:

  1. Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz opracowanie strategii przeciwdziałania wrogiej ingerencji zmierzającej do podważenia wartości UE.
  2. Wzmocnienie europejskiego rozumienia praw i wartości poprzez promowanie większej spójności w całej UE i niwelowanie podziałów (geograficznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych itp.); jak również poprzez podnoszenie świadomości i rozpowszechnianie informacji na poziomie regionalnym i ponadnarodowym.
  3. Ułatwianie dialogu na temat kluczowych kwestii (np. dezinformacji, nierówności płci, zmian klimatycznych itp.), z którymi borykają się społeczeństwa europejskie oraz, poprzez badania, proponowanie rozwiązań przyczyniających się do budowania bardziej demokratycznej UE.
  4. Walka z dezinformacją oraz wzmocnienie ochrony i promocji wartości unijnych.

W ramach tego projektu KEW stworzy i przyjmie specjalną agendę badawczą, która będzie koncentrować się na rozwiązywaniu zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń dla europejskiej demokracji. Agenda ta będzie napędzać działania projektu mające na celu opracowanie rekomendacji i rozpowszechnianie ich wśród różnych odbiorców określonych w projekcie.

Ponadto, tematy poruszone w magazynie „New Eastern Europe” i rozpowszechnianie go wśród szerszej publiczności europejskiej przyczynią się do dalszego rozwoju celów tego projektu. Działania te, jak również te skoncentrowane na zwiększeniu odporności mediów, nie tylko przyczynią się aktywnie do realizacji polityk UE i poprawią ich skuteczność – poprzez badania i analizy, podnoszenie świadomości, a także ich realizację.

Konkretne działania w ramach tego projektu obejmują:

  • Publikację „New Eastern Europe”.
  • Utworzenie eksperckiej grupy roboczej do badania zagrożeń dla europejskiej demokracji.
  • Stworzenie programu partnerskiego KEW Fellows.
  • Przygotowywanie badań, analiz i rekomendacji.
  • Współpraca z dziennikarzami i redaktorami z całej Europy.
  • Zaangażowanie młodych badaczy i dziennikarzy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach grantu operacyjnego zatytułowanego „Ochrona wartości europejskich. Wzmacnianie i budowanie demokracji europejskiej poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom, które umniejszają wartościom UE i niwelowanie istniejących podziałów”. Finansowany w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) oraz Komisję Europejską.

Poglądy i opinie wyrażone w projekcie są wyłącznie poglądami autorów/ekspertów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury. Ani Unia Europejska, ani instytucja przyznająca dofinansowanie nie ponoszą za nie odpowiedzialności.